Anasayfa

GİRİŞ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. İşverenin genel yükümlülükleri, Kanunun özellikle 4 üncü maddesinde düzenlenmiş olup diğer maddelerde de işverenler için yükümlülükler bulunmaktadır. Bu bağlamda, Kamu kurumlarındaki çalışanlar için de idarenin, yürürlük tarihlerini dikkate alarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlama yükümlülüğü mevcuttur. 30 Haziran 2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 30 Haziran 2014’te yürürlüğe girmekle birlikte;

 -Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma,

 -Acil Durum Planları, Yangın ve İlkyardım,

 -İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi,

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,

 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yürürlüğe giren uygulamalardan biriside kurum personeline iş güvenliğine ilişkin eğitimin verilmesidir. Bu makalemizde kamu idarelerinin personellerine verecekleri iş güvenliği eğitimlerinde dikkat edecekleri hususlar irdelenmeye çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ

            Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası “yol harcı”, “yol parası”, “yolda harcanmak üzere verilen” demektir. Türk hukuk sisteminde ise, Harcırah Kanunu’nda ifadesini bulmuştur.

            1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, “bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını” ifade etmektedir.

Uygulamada ise, Harcırah, asıl görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere asıl görevli oldukları yerde yapmak zorunda olmadıkları giderlere veya asıl görevli bulundukları yerlerden başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık yapılan ödemeler şeklinde ifade edilebilmektedir. Harcırah Kanunu kısa bir Kanun olmasına rağmen uygulamada bir çok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu makalede geçici göreve giden personelin özel arası ile seyahat etmesi durumunda kendisine aracının masrafının (benzin vb.) verilip verilemeyeceği ve harcırah beyannamesinde dikkat etmesi gereken hususlara yer verilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

 1. GİRİŞ

            Denetimin kavramsal olarak bir çok tanımı olmakla beraber genel olarak bir kurum veya kuruluşun önceden belirlenmiş standartlar veya hukuki düzenlemelere uygunluk derecesinin araştırma, gözlemleme, sorgulama gibi yöntemlerle tespit edilmesi ve elde edilen bulguların değerlendirilerek ilgili taraf veya taraflara yazılı veya iletilmesi süreci olarak tanımlanabilir.[1] Denetimin bir çok nedeni var olmakla birlikte temel amacı hataların yapılmasını engellemek-önlemek, hata ve yanlışlıkları düzeltme ve gerekliyse reform yapılmasına ışık tutmak[2], denetlenen kurumun kaynaklarını kullananların hesap verme sorumluluklarının sağlanmasıdır.

            5018 sayılı Kanun[3] ile kamu mali ve yönetim sistemimizin dış denetiminden sorumlu tek kurum olarak yetkilendirilen Sayıştay’ın gerçekleştireceği denetim, hesap yargılaması, TBMM’ye rapor üretme süreçleri ve Kurum ile ilgili diğer düzenlemelerin yer aldığı yeni Sayıştay Kanunu 6085 Kanun numarası ile 19.12.2010 tarihli ve 27990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile Sayıştay’ın denetim alanı ve denetim kapasitesi uluslar arası standartlar doğrultusunda arttırılmıştır. Yeni Sayıştay Kanunu ile Sayıştay’ın denetim alanına giren idarelerden birisi de belediye şirketleridir. Bu yazımızda belediye şirketlerinin denetiminin neden önemli olduğu, Sayıştay Kanunu öncesinde nasıl bir denetim süreci içerisinde oldukları ve yeni Sayıştay Kanunu ile belediye şirketlerinde nasıl bir denetim mekanizması oluşturulduğu sorularına cevaplar verilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

            GİRİŞ

            2003 yılı başında kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizin temel kanunu olan 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 60 yıla yakın bir sürenin sonun yerini 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’na bırakmıştır. 5018 Sayılı Kanununun 1’inci maddesinde kanunun amacı, “kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.” olarak belirtilmiştir.

          Aynı Kanunun Hesap Verme Sorumluluğu başlıklı 8’inci maddesinde de “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

           Görüleceği üzere sorumluların hesap verme sorumluluklarının bir kısmı da kamu kaynakları ile ilgili olarak raporlama faaliyetinin yerine getirilmesidir. Kamu idarelerinin üretmesi gereken raporlardan biri olan mali durum ve beklentiler raporu yazımızın konusunu teşkil edecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

GİRİŞ:

 

2011 yılı genel seçimlerinden günümüze sürekli olarak gündemde tutulan konulardan birisi şehir hastaneleridir. Toplumda devasa şehir hastaneleri olarak bilinen bu projenin uluslar arası bir kavram karşılığı da bulunmaktadır. Kamu Özel Ortaklığı (Public Private Partnerships-PPP) olarak tanımlanan bu kavramın nasıl ortaya çıktığı ve Dünya’daki uygulamaları ve ülkemizde sağlık sektöründeki uygulama alanı makalemizin konusunu teşkil edecektir.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

         GİRİŞ

Anayasa’nın “Mahalli İdareler” başlıklı 127’inci maddesinde mahalli idareler il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri olarak tanımlanmışlardır. Aynı maddede Mahalli İdarelerin Bakanlar Kurulu Kararı ile birlik oluşturabilecekleri, bu birliklerin kuruluşu, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü‘nün web sayfasındaki verilere göre tüzükleri 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre düzenlenerek İçişleri Bakanlığına gönderilen birliklerin sayısına bakıldığında toplam birlik sayısının %66’sının köylere hizmet götürme birlikleri[1] olarak kurulduğu görülmektedir. Ayrıca son yıllarda mahalli idare birliklerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu makalede mahalli idare birliklerinin ülkemizdeki etkinliğinin anlaşılabilmesi amacıyla bütçesel istatistiklerine yer verilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.
Son Eklenen Sayıştay Kararları
 • Eki
  29
  2015

  462

  KONAKLAMA BEDELİ İÇİN ÖDENEN TUTAR HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR Mİ? ...
 • Eki
  29
  2015

  461

  SEÇİM SONRASI SEÇİM SONUÇLARININ İÇERDİĞİ SONUÇLARININ İÇERDİĞİ MESAJLARI ÇÖZMEK AMACIYLA ANKET YAPTIRIP BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eki
  29
  2015

  459

  SEÇİM KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOKTEYL BEDELİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eyl
  06
  2015

  455

  KADROLU DOKTORLAR DIŞINDA DEFİN HİZMETLERİ İÇİN MESAİ SAATLARİ DIŞINDA İKİ HEKİMLE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLİR Mİ? ...
Son Eklenen K.İ.K. Kararları
 • Eyl
  20
  2015

  457

  MAL ALIM İHALELERİNDE BİRDEN FAZLA MALIN İHALE EDİLDİĞİ DURUMDA HANGİ SEBEPLE GÖTÜRÜ BEDEL İHALEYE ÇIKILABİLİR? ...
 • Eyl
  11
  2015

  456

  İtiraz Olmadığı İçin Kesinleşmiş Olan İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümüne "Kıdem Tazminatı Yüklenici Tarafından Ödecektir" Olarak Hüküm Koymanın Sonucu Ne Olacaktır? ...
 • Tem
  14
  2015

  444

  Karma sözleşmeli ihalelerde istekliler idarenin ilanda vermiş oldukları yüzde ile orantılı olarak teklif vermek zorunda mıdırlar? ...
 • Tem
  12
  2015

  443

    İHALE DOKÜMANINA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN FİYAT FARKI KARARNAMESİ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME YAPILACAKTIR DENİLMİŞ İSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ? YOKSA YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ HÜKÜMLERİ Mİ UYGULANIR? ...
Son Eklenen Yüksek Fen Kurulu Kararları
 • Kas
  02
  2014

  145

  TEKNİK PERSONEL İŞİN TÜM SÜREÇLERİNDE İŞ YERİNDE BULUNMAK ZORUNDA MIDIR?   ...
 • Kas
  02
  2014

  144

  SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ AŞAMASINDA YAPIMI TAMAMLANAN İMALAT BEDELLERİNİN TESPİTİ NASIL BELİRLENİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  143

  SÖZLEŞMENİN FESHİ SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER NELERDİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  142

  İŞ ARTIŞI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR? ...
Son Eklenen Makaleler
 • Kas
  13
  2015

  DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!

  GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi p...
 • Kas
  13
  2015

  KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER

  GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. İşverenin genel yükümlülük...
 • Eki
  29
  2015

  GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?

  GİRİŞ             Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası “yol harcı”,...
 • Eki
  20
  2015

  %3 ÜN ÜZERİNDEKİ GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİ SORUNSALI

        uygulamada genellikle şu sorularla karşılaşılmaktadır.   İstekli firma sözleşme imzalamaya yanaşmadı ve geçici teminatını gelir olarak kaydedeceğiz ancak söz konusu firma geçici teminat olarak teklif ettiği bedelin %3’ünden...
Son Eklenenler.
 • DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!
 • KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER
 • 462
 • 461
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
En çok tıklananlar.
 • YAPIM İŞİ İHALELERİNDE ÖNEMLİ BİR AYRINTI TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
 • KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE DOĞRULTUSUNDA DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI
 • KAMU İDARELERİNDEN DERNEK VE VAKIFLARA NAKDİ YARDIM YAPILMASI
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
 • ELEKTRİK ALIMLARI İHALE YOLU İLE ALINMAK ZORUNDA MIDIR?

Abone girişi

Vergi dairesinin banka hesaplarınızdaki haczini ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!

Site sayaç

00817952
Bugün
Dün
Bu hafta
Bu ay
Toplam
29
183
736
3514
817952
IP adresiniz 3.227.247.17
2021-01-21 04:12

Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

İstatistikler