Anasayfa

  GİRİŞ

            Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri düzenleyen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihale usulleri Kanunun 18’inci maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

            “İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

            a)         Açık ihale usulü.

            b)         Belli istekliler arasında ihale usulü.

            c)         Pazarlık usulü.

            d)         (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.)”

            Görüleceği üzere, 4734 sayılı Kanunun ilk yürürlüğe girdiği 2003 yılında ihale usulleri arasında sayılan bir alım usulü daha bir yıl geçmeden 4964 sayılı Kanun ile ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu alım usulü doğrudan temindir. İdarelerin kamu alımları konusunda basit alımlarda uzun prosedürlerden kurtarmak amacıyla düşünülmüş doğrudan temin usulü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul “şeklinde tanımlanmıştır. Bu yazımızda, Kanunun 22’nci maddesinde ayrıntıları ile düzenlenen “doğrudan temin” alım yönteminin taşınmaz alımı veya kiralanmasında uygulanması hususu 08 Ekim 2009 tarihli ve 27330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümleri ile birlikte değerlendirilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

1.GİRİŞ

 

Kamu İhale Kurumu’nun 2008 yılına ait kamu alımları istatistikleri doğrultusunda kamu idarelerinin yapmış olduğu toplam 80 milyar TL tutarındaki alımın 5 milyar TL si doğrudan temin yöntemi ile yapılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2003 yılında ilk yürürlüğe girdiğinde Kanunun 18’inci maddesindeki ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin yöntemi ile alım gerek idarelerimizden gelen talepler gerekse idarelerimizin büyük olmayan ve hemen tedarik edilmesi gereken bu istisnai alım usulünden beklenen faydayı görmemeleri nedeniyle temel ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu’nun 22’inci maddesinde doğrudan temin yöntemi ile yapılabilecek alımlar 9 bent halinde sayılmıştır. Bu yazımızda Kamu İhale Kanunu’nun 22’inci maddesinin ilk 3 bendinde doğrudan teminin sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesi hususu açıklanmaya çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödenmesinde ödeme emri belgesine bağlanacak belgeler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 63 Üncü maddesinde belirtilmiş, 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendinde de kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesinin ödeme belgesine bağlanacağı, söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise onay belgesinde gereken hallerde yaklaşık maliyete yer verileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla doğrudan temin konusunda idarelerimizin yaklaşık maliyet hesaplamak zorunda olup olmadıkları hususunda soruları olmaktadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ

Doğrudan temin yöntemi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde tanımlandığı üzere Kanunun 22’inci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür. Bu yazımızda idarelerimizin doğrudan temin ile yaptıkları alımlarda yüklenicinin vergi borcu olup olmadığı konusunda bir araştırma yapmak zorunda olup olmadığı hususu aydınlığa kavuşturulacaktır.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

ÖZET

Kamu İhale Kurumu’nun 2011 yılına ait kamu alımları istatistikleri doğrultusunda kamu idarelerinin yapmış olduğu toplam 92 milyar TL tutarındaki alımın 17 milyar TL si doğrudan temin yöntemi ile yapılmıştır.[1] 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2003 yılında ilk yürürlüğe girdiğinde Kanunun 18’inci maddesindeki ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin yöntemi ile alım gerek idarelerimizden gelen talepler gerekse idarelerimizin büyük olmayan ve hemen tedarik edilmesi gereken bu istisnai alım usulünden beklenen faydayı görmemeleri nedeniyle temel ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu yazımızda idarelerimizin doğrudan temin ile yaptıkları alımlarda yüklenicilerin sgk borcunun sorgulanıp sorgulanmayacağı konusuna açıklık getirilecektir.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.
Son Eklenen Sayıştay Kararları
 • Eki
  29
  2015

  462

  KONAKLAMA BEDELİ İÇİN ÖDENEN TUTAR HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR Mİ? ...
 • Eki
  29
  2015

  461

  SEÇİM SONRASI SEÇİM SONUÇLARININ İÇERDİĞİ SONUÇLARININ İÇERDİĞİ MESAJLARI ÇÖZMEK AMACIYLA ANKET YAPTIRIP BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eki
  29
  2015

  459

  SEÇİM KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOKTEYL BEDELİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eyl
  06
  2015

  455

  KADROLU DOKTORLAR DIŞINDA DEFİN HİZMETLERİ İÇİN MESAİ SAATLARİ DIŞINDA İKİ HEKİMLE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLİR Mİ? ...
Son Eklenen K.İ.K. Kararları
 • Eyl
  20
  2015

  457

  MAL ALIM İHALELERİNDE BİRDEN FAZLA MALIN İHALE EDİLDİĞİ DURUMDA HANGİ SEBEPLE GÖTÜRÜ BEDEL İHALEYE ÇIKILABİLİR? ...
 • Eyl
  11
  2015

  456

  İtiraz Olmadığı İçin Kesinleşmiş Olan İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümüne "Kıdem Tazminatı Yüklenici Tarafından Ödecektir" Olarak Hüküm Koymanın Sonucu Ne Olacaktır? ...
 • Tem
  14
  2015

  444

  Karma sözleşmeli ihalelerde istekliler idarenin ilanda vermiş oldukları yüzde ile orantılı olarak teklif vermek zorunda mıdırlar? ...
 • Tem
  12
  2015

  443

    İHALE DOKÜMANINA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN FİYAT FARKI KARARNAMESİ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME YAPILACAKTIR DENİLMİŞ İSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ? YOKSA YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ HÜKÜMLERİ Mİ UYGULANIR? ...
Son Eklenen Yüksek Fen Kurulu Kararları
 • Kas
  02
  2014

  145

  TEKNİK PERSONEL İŞİN TÜM SÜREÇLERİNDE İŞ YERİNDE BULUNMAK ZORUNDA MIDIR?   ...
 • Kas
  02
  2014

  144

  SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ AŞAMASINDA YAPIMI TAMAMLANAN İMALAT BEDELLERİNİN TESPİTİ NASIL BELİRLENİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  143

  SÖZLEŞMENİN FESHİ SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER NELERDİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  142

  İŞ ARTIŞI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR? ...
Son Eklenen Makaleler
 • Kas
  13
  2015

  DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!

  GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi p...
 • Kas
  13
  2015

  KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER

  GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. İşverenin genel yükümlülük...
 • Eki
  29
  2015

  GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?

  GİRİŞ             Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası “yol harcı”,...
 • Eki
  20
  2015

  %3 ÜN ÜZERİNDEKİ GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİ SORUNSALI

        uygulamada genellikle şu sorularla karşılaşılmaktadır.   İstekli firma sözleşme imzalamaya yanaşmadı ve geçici teminatını gelir olarak kaydedeceğiz ancak söz konusu firma geçici teminat olarak teklif ettiği bedelin %3’ünden...
Son Eklenenler.
 • DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!
 • KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER
 • 462
 • 461
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
En çok tıklananlar.
 • YAPIM İŞİ İHALELERİNDE ÖNEMLİ BİR AYRINTI TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
 • KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE DOĞRULTUSUNDA DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
 • KAMU İDARELERİNDEN DERNEK VE VAKIFLARA NAKDİ YARDIM YAPILMASI
 • ELEKTRİK ALIMLARI İHALE YOLU İLE ALINMAK ZORUNDA MIDIR?

Abone girişi

Vergi dairesinin banka hesaplarınızdaki haczini ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!

Site sayaç

00789254
Bugün
Dün
Bu hafta
Bu ay
Toplam
351
542
1346
11600
789254
IP adresiniz 34.200.236.68
2020-09-30 22:24

Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

İstatistikler