Anasayfa

GİRİŞ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır. Ancak hizmet alım ihalelerinin uygulamalarında önemli sorunlar yaşandığı da bir gerçektir. Bu problemli hususlardan birisi de idarelerin yüklenicilere fiyat farkı ödemeleridir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8’nci maddesinde Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” Hükmü yer almaktadır.

            4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 07.05.2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerek uzun süre uygulanmıştır. 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de Hizmet Alım İhalelerine yönelik olarak yeni fiyat farkı kararnamesi yayımlanmıştır. Ancak ihale dokümanlarında idarelerimizin eski fiyat farkı kararnamelerine atıfların yapıldığı görülmektedir. Makalede bu hususa yönelik açıklamalara yer verilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale mevzuatımız çeşitli nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiği 10 yıllık süre ile çeşitli nedenlerle yoğun değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin bazıları yasama organımız parlamento tarafından Kanun değişikliği ile gerçekleştirilirken; bazıları da Kamu İhale Kurumu tarafından yönetmelik, Genel Tebliğ vb. alt mevzuatın değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Bu değişikliklerin sonuncuları geçtiğimiz günlerde 12 Haziran ve 27 Haziran tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile gerçekleşmiştir. Bu yazımızda idarelerimize son değişikliklerle ihale uygulamalarında neler değişti belirtilmeye çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale mevzuatımız çeşitli nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiği 10 yıllık süre ile çeşitli nedenlerle yoğun değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin bazıları yasama organımız parlamento tarafından Kanun değişikliği ile gerçekleştirilirken; bazıları da Kamu İhale Kurumu tarafından yönetmelik, Genel Tebliğ vb. alt mevzuatın değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Bu değişikliklerin sonuncuları geçtiğimiz günlerde 12 Haziran ve 27 Haziran tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile gerçekleşmiştir. Bu yazımızda idarelerimize son değişikliklerle ihale uygulamalarında neler değişti belirtilmeye çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

01.04.2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar’ın “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde, bu Esas ve Usullerin amacının 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek olduğu düzenlenmiştir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun idare sistemimize Türk idare sistemine hediye ettiği önemli uygulamalardan birisi de hizmet alım ihaleleridir. Kamu İhale Kanunu’nda “bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler” hizmet tanımı içerisinde yer almaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır. Ancak hizmet alım ihalelerinin uygulamalarında önemli sorunlar yaşandığı da bir gerçektir. Bu problemli hususlardan birisi “fiyat farkı ödemeleridir”

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8’nci maddesinde Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” Hükmü yer almaktadır.

            4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 07.05.2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerek uzun süre uygulanmıştır. Geçtiğimiz günlerde 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de Hizmet Alım İhalelerine yönelik olarak yeni fiyat farkı  kararnamesi yayınlanmıştır. Bu makalede söz konusu fiyat farkı kararname düzenlemelerine yer verilecektir.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

           GİRİŞ

         Hak ediş ödemelerinden yapılan kesintilerin vergi mevzuatından kaynaklanan bölümünün önemli öğelerinden bir tanesi K.D.V. tevkifatıdır. Katma Değer Vergisi Tevkifatının temel dayanağı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ‘Vergi Sorumlusu’ başlıklı 9. maddesidir.

           Söz konusu maddede aynen: “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”denilmektedir.

            Bu maddeye dayalı olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan 89, 91, 95, 99 …vs Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca kamu idarelerince muhtelif yapım ve hizmet alım  işlerinin bedeli ödenirken, o bedele ait K.D.V. ‘nin belli oranda tevkifata tabi tutulması şeklinde gerçekleşmektedir.

           1 Mayıs 2012 Tarihinden itibaren geçerli KDV tevkifat oranları 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde[1] belirtilmiştir . Ayrıca son yayınlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğ’nde de KDV tevkifatına yönelik önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Denetimler esnasında sıklıkla karşılaştığımız belediyelerin hizmet alımlarından KDV tevkifatını yapmaları yönündeki hatalı uygulamaları makalemizin konusunu teşkil edecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

1.       GİRİŞ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır.[1] Ancak hizmet alım ihalelerinin uygulamalarında giderek azalsa da önemli sorunlar yaşandığı da bir gerçektir. Bu problemli hususlardan birisi de idarelerin yüklenicilere fiyat farkı ödemeleridir. Nitekim hizmet alım ihalelerinde Sayıştay Temyiz Kurulu kararları incelendiğinde çok sayıda fiyat farkı hesabı ile ilgili hata kaynaklı kararlar bulunduğu görülecektir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8’nci maddesinde Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” Hükmü yer almaktadır.

            4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 07.05.2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerek uzun süre uygulanmıştır. 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de Hizmet Alım İhalelerine yönelik olarak yeni fiyat farkı kararnamesi yayımlanmıştır. Bu makalede hizmet alım ihalelerinde yeni fiyat farkı kararnamesindeki değişikliklere çerçevesinde örnek hesaplamalara yer verilecektir

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

1.GİRİŞ

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır.[1]

 

Kamu ve özel sektörde engelli[2]  personel istihdam edilmesi ve bunun teşviki sosyal devlet anlayışının doğal bir sonucudur. (Burayı aç nasıl gerçekleştirildiği). Ülkemizde kamu sektörü açısından KPSS ile engelli personel için özel bir sınav yapılarak bu personellerin kamu kurumlarına atanması sağlanmıştır. Ancak halen kamu kurumlarında önemli sayıda engelli kadrosunun boş olduğu bilinmektedir.[3]

 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı” 30 uncu maddesine göre çalışan kişi sayısı elli veya üzerinde ise özel sektör açısından yüzde üç engelli çalıştırılması zorunluluğu bulunmakta[4] ve aynı maddenin altıncı fıkrasına göre,  çalıştırılması durumunda işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır.

 

 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde yükleniciler tarafından çalıştırılması gereken engelli personel ve bu personelin çalıştırılmasının sosyal güvenlik sistemimize bakan yönü makalemizin konusunu teşkil edecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.
Son Eklenen Sayıştay Kararları
 • Eki
  29
  2015

  462

  KONAKLAMA BEDELİ İÇİN ÖDENEN TUTAR HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA YÜKSEK OLABİLİR Mİ? ...
 • Eki
  29
  2015

  461

  SEÇİM SONRASI SEÇİM SONUÇLARININ İÇERDİĞİ SONUÇLARININ İÇERDİĞİ MESAJLARI ÇÖZMEK AMACIYLA ANKET YAPTIRIP BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eki
  29
  2015

  459

  SEÇİM KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOKTEYL BEDELİNİN BÜTÇEDEN ÖDENMESİ MEVZUATA UYGUN MUDUR? ...
 • Eyl
  06
  2015

  455

  KADROLU DOKTORLAR DIŞINDA DEFİN HİZMETLERİ İÇİN MESAİ SAATLARİ DIŞINDA İKİ HEKİMLE HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLİR Mİ? ...
Son Eklenen K.İ.K. Kararları
 • Eyl
  20
  2015

  457

  MAL ALIM İHALELERİNDE BİRDEN FAZLA MALIN İHALE EDİLDİĞİ DURUMDA HANGİ SEBEPLE GÖTÜRÜ BEDEL İHALEYE ÇIKILABİLİR? ...
 • Eyl
  11
  2015

  456

  İtiraz Olmadığı İçin Kesinleşmiş Olan İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümüne "Kıdem Tazminatı Yüklenici Tarafından Ödecektir" Olarak Hüküm Koymanın Sonucu Ne Olacaktır? ...
 • Tem
  14
  2015

  444

  Karma sözleşmeli ihalelerde istekliler idarenin ilanda vermiş oldukları yüzde ile orantılı olarak teklif vermek zorunda mıdırlar? ...
 • Tem
  12
  2015

  443

    İHALE DOKÜMANINA İHALE TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN FİYAT FARKI KARARNAMESİ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME YAPILACAKTIR DENİLMİŞ İSE İHALE İPTAL EDİLİR Mİ? YOKSA YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ HÜKÜMLERİ Mİ UYGULANIR? ...
Son Eklenen Yüksek Fen Kurulu Kararları
 • Kas
  02
  2014

  145

  TEKNİK PERSONEL İŞİN TÜM SÜREÇLERİNDE İŞ YERİNDE BULUNMAK ZORUNDA MIDIR?   ...
 • Kas
  02
  2014

  144

  SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ AŞAMASINDA YAPIMI TAMAMLANAN İMALAT BEDELLERİNİN TESPİTİ NASIL BELİRLENİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  143

  SÖZLEŞMENİN FESHİ SONRASI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER NELERDİR? ...
 • Kas
  02
  2014

  142

  İŞ ARTIŞI NEDENİYLE VERİLEN SÜRE UZATIMI NASIL HESAPLANACAKTIR? ...
Son Eklenen Makaleler
 • Kas
  13
  2015

  DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!

  GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi p...
 • Kas
  13
  2015

  KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER

  GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. İşverenin genel yükümlülük...
 • Eki
  29
  2015

  GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?

  GİRİŞ             Başkası adına iş yapanların bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları harcamaları karşılamak için düşünülen ve uygulanan kaideler ve prensipler. Kelime manası “yol harcı”,...
 • Eki
  20
  2015

  %3 ÜN ÜZERİNDEKİ GEÇİCİ TEMİNATLARIN GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİ SORUNSALI

        uygulamada genellikle şu sorularla karşılaşılmaktadır.   İstekli firma sözleşme imzalamaya yanaşmadı ve geçici teminatını gelir olarak kaydedeceğiz ancak söz konusu firma geçici teminat olarak teklif ettiği bedelin %3’ünden...
Son Eklenenler.
 • DOKÜMANLARIMIZDAKİ FİYAT FARKI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİNİZ!!!
 • KAMU İDARELERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA PERSONELLERİNE VERMELERİ GEREKEN EĞİTİMLER
 • 462
 • 461
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
En çok tıklananlar.
 • YAPIM İŞİ İHALELERİNDE ÖNEMLİ BİR AYRINTI TEKNİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
 • KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KİRALAMALARINA İLİŞKİN GENELGE DOĞRULTUSUNDA DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE TAŞINMAZ MAL ALIMI VEYA KİRALANMASI
 • KAMU İDARELERİNDEN DERNEK VE VAKIFLARA NAKDİ YARDIM YAPILMASI
 • GEÇİCİ GÖREVE ÖZEL ARACI İLE GİDEN PERSONELE YOL BEDELİ NASIL ÖDENECEKTİR?
 • ELEKTRİK ALIMLARI İHALE YOLU İLE ALINMAK ZORUNDA MIDIR?

Abone girişi

Vergi dairesinin banka hesaplarınızdaki haczini ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!

Site sayaç

00817877
Bugün
Dün
Bu hafta
Bu ay
Toplam
137
413
661
3439
817877
IP adresiniz 18.204.42.98
2021-01-20 17:00

Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

İstatistikler