K.İ.K. Kararları

İtiraz Olmadığı İçin Kesinleşmiş Olan İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Bölümüne "Kıdem Tazminatı Yüklenici Tarafından Ödecektir" Olarak Hüküm Koymanın Sonucu Ne Olacaktır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhalesinde Üniversite Mezunu Olma Şartı Getirilen Personele Verilecek Ücret Mezuniyet Şartı Getirilmeyen Personele Verilecek Ücretten DAha Düşük Olması Hukuka Uygun Mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşme Tasarısı’nda yer alan “Ödeme; birim fiyat sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün "Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner sermaye saymanlıklarında Ödemelerde Öncelik Sırası konulu yazısına göre Genel Sekreterliğimiz muhasebe birimince hesabı nakit akışına göre 120 (yüzyirmi) gün içinde ödeme yapılacaktır.” düzenlemesi hukuka uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

birim fiyat teklif cetvelinde "temizlik hizmeti" ibaresinin yer alması ve miktarı 1 olarak belirtilmesi sorun teşkil eder mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin adı, birim ve miktar bölümleri boş bırakılabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

birim fiyat teklif cetvellerinin de teklif mektupları gibi isteklilerce imzalanması gerekli midir? yoksa kaşelenmesinin yeterli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılacak personele ödenecek ücretin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Birim fiyat teklif cetvelinde ihale kapsamında yüklenici tarafından yapılması istenen her ayrıntıya yer verilmesi gerekli midir? 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!