K.İ.K. Kararları

aylık hakedişin idare tarafından yüklenici hesabına yatırıldığı gün veya takip eden iş günü içinde tüm personelin maaşının banka hesabına yatırılması yönündeki düzenleme hukuken uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İş Kanununda Gerçekleştirilen Son Değişikliklerden Sonra İhale Dokümanına “Yüklenicinin faaliyetinden doğan her türlü resim, harç, tazminat ve cezalar ile çalıştırılan personel ile ilgili doğabilecek tüm mükellefiyetler, ücret, vergi, SGK primi, prime esas matrah artışı gibi tüm yasal yükümlülükler ve ayrıca doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yükleniciye aittir.” Tarzında hükümler konması hukuken mümkün müdür?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

     SÖZLEŞME TASARISINA YASAL ŞARTLARI SAĞLAYANLARA kıdem tazminatı ödenmeden kesin kabul yapılmayacağına ilişkin DÜZENLEME yapılabilir mi? (bu uygulama değişmiştir)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

    Kısmi Kabulün Öngörüldüğü İhalelerde Hangi Kısımlarının Hangi Tarihlerde Tamamlanmış Olması Gerektiğinin Düzenlenmesi Gerekli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Hizmet İşinin Süreklilik Arzetmesinin Kısmi Kabule Engel Olur mu?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 İsteklilerin Sunduğu Numunelerin İdarece Değerlendirilmesine İlişkin Tutanaklarda Hangi İsteklilerin Sunduğu Numunelerin Hangi Teknik Şartname Maddesine Uygun Olmadığı Hususunun Belirtilmesı Gerekli midir ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdarece, Teklif Edilen Cihazların Teknik Şartnameye Uygunluğunun Demonstrasyon Yoluyla Değerlendirilebilmesi için, demonstrasyon yapılacağının ihale dokümanında belirlenmiş olması gerekli midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Muayene Ve Kabul İşlemlerinde Değerlendirilecek Hususlar İhale Sürecinde de Değerlendirilerek İstekli İhale Dışı Bırakılabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!