K.İ.K. Kararları

Teknik Şartnamenin “Yüklenicinin Personel ve İdareye Karşı Sorumlulukları” başlıklı 7.2’nci maddesinde yer alan “Yüklenici adına görevlendirilen ekip şefine yapılmış tebligatlar, yükleniciye yapılmış sayılacaktır.” düzenlemesi Eşitlik İlkesine Aykırı Mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde; “Yüklenici sözleşmeye uygun olarak hizmeti yerine getirmediği işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,10 oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 20 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”  düzenleme MEVZUATA AYKIRI MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

“İhtiyaç duyulması durumunda araçlar ve işçiler Büyükşehir Belediyesinin diğer birimlerinde çalıştırılacaklardır. Buna yüklenici hiçbir şekilde itiraz edemez.’’ Şeklindeki bir düzenlemenin Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil edeR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Teknik şartnamede yüklenici bünyesinde çalıştırılacak işçilerin gerektiğinde idarenin başka birimlerinde çalıştırılabileceğine dair bir düzenleme yapılaBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdarenin teknik şartnamede “…Yüklenici çalışanların ödemesini öngörülen süre içerisinde yapmaz ise gecikilen günün miktarına göre % 0,5 (binde beş) oranında rakam hakediş ödemesinden kesilecektir…” düzenlemesinin yer almasının sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sözleşmenin taraflarının eşit hak ve yetkilere sahip olma ilkesine aykırı MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 İdari şartnamede: “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 01.01.2011 tarihi işe başlama tarihi olacak şekilde en geç 1 gün içinde işe başlanacaktır." düzenlemesinin 4735 SAYILI KANUNUN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI MIDIR?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!