K.İ.K. Kararları

Sözleşme Tasarısında Günlük Oransal Ceza Belirlenmesi Yerine Her Durum İçin Farklı Maktu Tutarda Ceza Kesilmesi Cezaların Toplamının %1 Oranını Geçme İhtimali Olma İhtimali İle Birlikte Düşünüldüğünde Hukuka Uygun Mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari şartnamede sözleşmenin otomatik olarak ihtarsız feshedilerek kesin teminatın gelir kaydedileceği ve işçi ücretlerinin ödenmesinde iki defadan fazla gecikme olması halinin fesih sebebi sayılacağı yönünde bir düzenleme yapılabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

4735 SAYILI KANUNUN Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesindeki hüküm dışında şartnamelerde düzenleme yapılabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Teknik şartnamede idarenin fesih hakkı bulunduğu ve uyarıya gerek kalmadan kesin teminatın gelir kaydedileceği yönünde bir düzenleme yapılabilir mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari şartnamede, işçilerin ücretlerinin GÜNÜNDE ödenmemesi  DURUMUNDA sözleşme feshedilir düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

01 Ocak – 30 Haziran 2009 ile 01 Eylül – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında kalan 10 aylık dönemde çalıştırılacak işçi sayısına ilişkin olarak verilen tabloda, çalıştırılacak işçi sayısının toplam 507 olarak belirtildiği, yaz aylarında 01 Temmuz – 30 Ağustos 2009 tarihleri arasında kalan 2 aylık dönemde çalıştırılacak personel sayısının 260 olarak belirtildiği hususu iş eksilişi midir yoksa sözleşme feshi midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdarenin 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan haller dışında sözleşmeyi fesh etmeye hukuki yetkisi var mıdır?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yüklenicinin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi durumunda gecikme cezası uygulayacağı bu durumun 20 gün devam etmesi durumunda idarenin ayrıca protestoya gerek kalmaksızın idarenin kesin teminatını ve var ise ek ekesin teminatını gelir kaydedebileceği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

.”İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden bu işte, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin %1’i oranında gecikme cezası kesilecektir. Bu aykırılıklar 2 kez gerçekleşmesi halinde gecikme cezası uygulanmakla beraber 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.” düzenlemesinin mevzuata uygun mudur?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!