Makaleler

  GİRİŞ

            Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri düzenleyen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihale usulleri Kanunun 18’inci maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

            “İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

            a)         Açık ihale usulü.

            b)         Belli istekliler arasında ihale usulü.

            c)         Pazarlık usulü.

            d)         (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.)”

            Görüleceği üzere, 4734 sayılı Kanunun ilk yürürlüğe girdiği 2003 yılında ihale usulleri arasında sayılan bir alım usulü daha bir yıl geçmeden 4964 sayılı Kanun ile ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu alım usulü doğrudan temindir. İdarelerin kamu alımları konusunda basit alımlarda uzun prosedürlerden kurtarmak amacıyla düşünülmüş doğrudan temin usulü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul “şeklinde tanımlanmıştır. Bu yazımızda, Kanunun 22’nci maddesinde ayrıntıları ile düzenlenen “doğrudan temin” alım yönteminin taşınmaz alımı veya kiralanmasında uygulanması hususu 08 Ekim 2009 tarihli ve 27330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümleri ile birlikte değerlendirilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

1.GİRİŞ

 

Kamu İhale Kurumu’nun 2008 yılına ait kamu alımları istatistikleri doğrultusunda kamu idarelerinin yapmış olduğu toplam 80 milyar TL tutarındaki alımın 5 milyar TL si doğrudan temin yöntemi ile yapılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2003 yılında ilk yürürlüğe girdiğinde Kanunun 18’inci maddesindeki ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin yöntemi ile alım gerek idarelerimizden gelen talepler gerekse idarelerimizin büyük olmayan ve hemen tedarik edilmesi gereken bu istisnai alım usulünden beklenen faydayı görmemeleri nedeniyle temel ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Kamu İhale Kanunu’nun 22’inci maddesinde doğrudan temin yöntemi ile yapılabilecek alımlar 9 bent halinde sayılmıştır. Bu yazımızda Kamu İhale Kanunu’nun 22’inci maddesinin ilk 3 bendinde doğrudan teminin sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesi hususu açıklanmaya çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödenmesinde ödeme emri belgesine bağlanacak belgeler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 63 Üncü maddesinde belirtilmiş, 2007/1 sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendinde de kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesinin ödeme belgesine bağlanacağı, söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise onay belgesinde gereken hallerde yaklaşık maliyete yer verileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla doğrudan temin konusunda idarelerimizin yaklaşık maliyet hesaplamak zorunda olup olmadıkları hususunda soruları olmaktadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ

Doğrudan temin yöntemi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde tanımlandığı üzere Kanunun 22’inci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür. Bu yazımızda idarelerimizin doğrudan temin ile yaptıkları alımlarda yüklenicinin vergi borcu olup olmadığı konusunda bir araştırma yapmak zorunda olup olmadığı hususu aydınlığa kavuşturulacaktır.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

ÖZET

Kamu İhale Kurumu’nun 2011 yılına ait kamu alımları istatistikleri doğrultusunda kamu idarelerinin yapmış olduğu toplam 92 milyar TL tutarındaki alımın 17 milyar TL si doğrudan temin yöntemi ile yapılmıştır.[1] 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2003 yılında ilk yürürlüğe girdiğinde Kanunun 18’inci maddesindeki ihale usulleri arasında sayılan doğrudan temin yöntemi ile alım gerek idarelerimizden gelen talepler gerekse idarelerimizin büyük olmayan ve hemen tedarik edilmesi gereken bu istisnai alım usulünden beklenen faydayı görmemeleri nedeniyle temel ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu yazımızda idarelerimizin doğrudan temin ile yaptıkları alımlarda yüklenicilerin sgk borcunun sorgulanıp sorgulanmayacağı konusuna açıklık getirilecektir.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!