Makaleler

  GİRİŞ

            Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri düzenleyen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ihale usulleri Kanunun 18’inci maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

            “İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

            a)         Açık ihale usulü.

            b)         Belli istekliler arasında ihale usulü.

            c)         Pazarlık usulü.

            d)         (Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.)”

            Görüleceği üzere, 4734 sayılı Kanunun ilk yürürlüğe girdiği 2003 yılında ihale usulleri arasında sayılan bir alım usulü daha bir yıl geçmeden 4964 sayılı Kanun ile ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Bu alım usulü doğrudan temindir. İdarelerin kamu alımları konusunda basit alımlarda uzun prosedürlerden kurtarmak amacıyla düşünülmüş doğrudan temin usulü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul “şeklinde tanımlanmıştır. Bu yazımızda, Kanunun 22’nci maddesinde ayrıntıları ile düzenlenen “doğrudan temin” alım yönteminin taşınmaz alımı veya kiralanmasında uygulanması hususu 08 Ekim 2009 tarihli ve 27330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümleri ile birlikte değerlendirilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!