Makaleler

1.GİRİŞ:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla yasalaşmıştır. Bu Kanunun 5’nci maddesinde belirtilen ilkelerden biri ve en önemlisi de rekabet ilkesidir.

Kamu ihalelerinde rekabetin sağlanması açısından yerli yabancı tüm isteklilere ihalelerin açık olması teorik olarak gerekse de gelişmekte olan ülkelerin yerli sanayisinin kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla yerli istekliler lehine çeşitli düzenlemeler yapması normaldir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi de yerli istekliler lehine fiyat avantajının sağlanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Benzer bir hususta yerli malı lehine fiyat avantajı kullanılmasıdır. Bu yazımızda son zamanlarda yürürlüğe giren ortave ileri teknoloji ürünlerde yerli malı uygulamasına ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla yasalaşmıştır. Bu Kanunun 5’nci maddesinde belirtilen ilkelerden birisi ve en önemlisi de rekabet ilkesidir. Kamu ihalelerinde rekabetin sağlanması  açısından yerli yabancı tüm isteklilere ihalelerin açık olması teorik olarak gerekse de gelişmekte olan ülkelerin ülkesinde kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla çeşitli düzenlemeler yapabilmesi normaldir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi de yerli istekliler lehine fiyat avantajının sağlanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu madde deki düzenlemeler yazımızın konusunu teşkil edecektir.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ

Hak ediş ödemelerinden yapılan kesintilerin vergi mevzuatından kaynaklanan bölümünün öğelerinden bir tanesi K.D.V. tevkifatıdır. Katma Değer Vergisi Tevkifatının temel dayanağı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ‘Vergi Sorumlusu’ başlıklı 9. maddesidir. Söz konusu maddede aynen: “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”denilmektedir.

Bu maddeye dayalı olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan 89, 91, 95, 99 …vs Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri[1] uyarınca kamu idarelerince muhtelif yapım ve hizmet alım  işlerinin bedeli ödenirken, o bedele ait K.D.V. ‘nin belli oranda tevkifata tabi tutulması şeklinde gerçekleşmektedir.

1 Mayıs 2012 Tarihinden itibaren geçerli KDV tevkifat oranları 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilmiştir[2]. Yazımızın konusunu bu genel tebliğ hükümleri doğrultusunda taşıt kiralama ihalelerindeki KDV tevkifatının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği  teşkil edecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

1.     GİRİŞ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca ihale, “kanunlarda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler” olarak tanımlanmaktadır. 

            İhale sürecinde istekliler ihale dokümanına bağlı olarak tekliflerini sunmakta, ihale günü ve saatinde en uygun teklifi veren istekli ihale komisyon kararı ile belirlenmekte, böylece ihalenin yüklenicisi ilan edilmekte ve sonuç olarak yüklenici ile idare arasında bir sözleşme imzalanmaktadır.  İhaleyi kazanan yüklenici bu süreç içerisinde bazı resmi belgeler nedeniyle damga vergisi ödemek zorundadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerimiz temizlik, güvenlik, yemek hazırlama, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği … vb.  hizmet alım ihalelerini gerçekleştirmektedir. İdarelerimizin en yoğun olarak kullandığı hizmet alım ihalelerinden birisi de taşıt kiralama ihaleleridir. Makalemizin konusunu taşıt kiralama ihalelerinde sözleşme imzalanması sırasında oluşan damga vergisinin oranı olacaktır.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!