Makaleler

GİRİŞ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır. Ancak hizmet alım ihalelerinin uygulamalarında önemli sorunlar yaşandığı da bir gerçektir. Bu problemli hususlardan birisi de idarelerin yüklenicilere fiyat farkı ödemeleridir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8’nci maddesinde Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” Hükmü yer almaktadır.

            4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 07.05.2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerek uzun süre uygulanmıştır. 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de Hizmet Alım İhalelerine yönelik olarak yeni fiyat farkı kararnamesi yayımlanmıştır. Ancak ihale dokümanlarında idarelerimizin eski fiyat farkı kararnamelerine atıfların yapıldığı görülmektedir. Makalede bu hususa yönelik açıklamalara yer verilecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale mevzuatımız çeşitli nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiği 10 yıllık süre ile çeşitli nedenlerle yoğun değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin bazıları yasama organımız parlamento tarafından Kanun değişikliği ile gerçekleştirilirken; bazıları da Kamu İhale Kurumu tarafından yönetmelik, Genel Tebliğ vb. alt mevzuatın değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Bu değişikliklerin sonuncuları geçtiğimiz günlerde 12 Haziran ve 27 Haziran tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile gerçekleşmiştir. Bu yazımızda idarelerimize son değişikliklerle ihale uygulamalarında neler değişti belirtilmeye çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale mevzuatımız çeşitli nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiği 10 yıllık süre ile çeşitli nedenlerle yoğun değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin bazıları yasama organımız parlamento tarafından Kanun değişikliği ile gerçekleştirilirken; bazıları da Kamu İhale Kurumu tarafından yönetmelik, Genel Tebliğ vb. alt mevzuatın değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Bu değişikliklerin sonuncuları geçtiğimiz günlerde 12 Haziran ve 27 Haziran tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile gerçekleşmiştir. Bu yazımızda idarelerimize son değişikliklerle ihale uygulamalarında neler değişti belirtilmeye çalışılacaktır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

01.04.2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar’ın “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde, bu Esas ve Usullerin amacının 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek olduğu düzenlenmiştir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

GİRİŞ

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun idare sistemimize Türk idare sistemine hediye ettiği önemli uygulamalardan birisi de hizmet alım ihaleleridir. Kamu İhale Kanunu’nda “bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler” hizmet tanımı içerisinde yer almaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır. Ancak hizmet alım ihalelerinin uygulamalarında önemli sorunlar yaşandığı da bir gerçektir. Bu problemli hususlardan birisi “fiyat farkı ödemeleridir”

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8’nci maddesinde Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” Hükmü yer almaktadır.

            4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 07.05.2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerek uzun süre uygulanmıştır. Geçtiğimiz günlerde 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de Hizmet Alım İhalelerine yönelik olarak yeni fiyat farkı  kararnamesi yayınlanmıştır. Bu makalede söz konusu fiyat farkı kararname düzenlemelerine yer verilecektir.

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

           GİRİŞ

         Hak ediş ödemelerinden yapılan kesintilerin vergi mevzuatından kaynaklanan bölümünün önemli öğelerinden bir tanesi K.D.V. tevkifatıdır. Katma Değer Vergisi Tevkifatının temel dayanağı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ‘Vergi Sorumlusu’ başlıklı 9. maddesidir.

           Söz konusu maddede aynen: “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”denilmektedir.

            Bu maddeye dayalı olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan 89, 91, 95, 99 …vs Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca kamu idarelerince muhtelif yapım ve hizmet alım  işlerinin bedeli ödenirken, o bedele ait K.D.V. ‘nin belli oranda tevkifata tabi tutulması şeklinde gerçekleşmektedir.

           1 Mayıs 2012 Tarihinden itibaren geçerli KDV tevkifat oranları 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde[1] belirtilmiştir . Ayrıca son yayınlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğ’nde de KDV tevkifatına yönelik önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Denetimler esnasında sıklıkla karşılaştığımız belediyelerin hizmet alımlarından KDV tevkifatını yapmaları yönündeki hatalı uygulamaları makalemizin konusunu teşkil edecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

1.       GİRİŞ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır.[1] Ancak hizmet alım ihalelerinin uygulamalarında giderek azalsa da önemli sorunlar yaşandığı da bir gerçektir. Bu problemli hususlardan birisi de idarelerin yüklenicilere fiyat farkı ödemeleridir. Nitekim hizmet alım ihalelerinde Sayıştay Temyiz Kurulu kararları incelendiğinde çok sayıda fiyat farkı hesabı ile ilgili hata kaynaklı kararlar bulunduğu görülecektir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Fiyat Farkı Verilebilmesi” başlıklı 8’nci maddesinde Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” Hükmü yer almaktadır.

            4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 07.05.2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerek uzun süre uygulanmıştır. 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de Hizmet Alım İhalelerine yönelik olarak yeni fiyat farkı kararnamesi yayımlanmıştır. Bu makalede hizmet alım ihalelerinde yeni fiyat farkı kararnamesindeki değişikliklere çerçevesinde örnek hesaplamalara yer verilecektir

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

 

1.GİRİŞ

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2003 yılından itibaren aradan 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle temizlik, güvenlik, yemek hazırlama ve dağıtım, veri hazırlama ve kayıt, sekreterlik, yardımcı zabıta gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri tüm devlet kurum ve kuruluşlarında yaygınlaşmıştır.[1]

 

Kamu ve özel sektörde engelli[2]  personel istihdam edilmesi ve bunun teşviki sosyal devlet anlayışının doğal bir sonucudur. (Burayı aç nasıl gerçekleştirildiği). Ülkemizde kamu sektörü açısından KPSS ile engelli personel için özel bir sınav yapılarak bu personellerin kamu kurumlarına atanması sağlanmıştır. Ancak halen kamu kurumlarında önemli sayıda engelli kadrosunun boş olduğu bilinmektedir.[3]

 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı” 30 uncu maddesine göre çalışan kişi sayısı elli veya üzerinde ise özel sektör açısından yüzde üç engelli çalıştırılması zorunluluğu bulunmakta[4] ve aynı maddenin altıncı fıkrasına göre,  çalıştırılması durumunda işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır.

 

 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde yükleniciler tarafından çalıştırılması gereken engelli personel ve bu personelin çalıştırılmasının sosyal güvenlik sistemimize bakan yönü makalemizin konusunu teşkil edecektir.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!