Sayıştay Kararları

Engelli Personel Çalıştırılması Halinde Hazinece Karşılanan Teşviğin Fiyat Farkı Kesintisi Olarak Kesilmesi Gerekmekte Midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

UN VE KEPEK UNU ALIMI İŞI KAPSAMINDA SATIN ALINAN UN IÇIN FIYAT FARKI ÖDENEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

MAL ALIM İHALELERİ FİYAT FARKI KARARNAMESİNDE SAYILMAYAN ANCAK İDARİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİNDE FİYAT FARKI ÖDENECEĞİ BELİRTİLEN BİR İŞ İÇİN FİYAT FARKI ÖDENEBİLİR Mİ?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Engelli Personel Çalıştırılması karşılığında alınan teşvik Fiyat Farkı hesabını etkileyecek midir?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

ASGARİ ÜCRETİN BELLİ KATI ÜCRET VERİLEN HALLERDE FİYAT FARKI ÖDEMESİ BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN Mİ KESİLİR?

 

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari Şartnamesinde Fiyat Farkı Ödemeyeceğine Yönelik Düzenlemeler Bulunan Bir İş İçin Süre Uzatımı Kararı Sonrası Fiyat Farkı Ödenebilir Mi?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEDE FİYAT FARKI ÖDENEMEZ DEMESİNE RAĞMEN İŞİN NİTELİĞİ GEREĞİNCE FİYAT FARKI ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Fiyat Farkı Hesabında Dikkate Alınması Gereken Güncel İndeks Hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücretin artması halinde sadece asgari ücretteki artış miktarı kadar fiyat farkı hesaplanacağı hk. (Yeni fiyat farkı kararnamesi ile uygulama değişmiştir.)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle uygulanacak ilave fiyat farkına ilişkin esaslardan anlaşılacağı üzere; fiyat farkı hesabında güncel endeks olarak uygulama ayının endeksinin esas alınması gerektiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Güncel indeks ise, hak edişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indekstir. (YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ İLE DEĞİŞMİŞTİR.)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Alo Ambulans Hizmet Alımı İşi İdari Şartnameye “Yüklenici firmaya söz konusu hizmet alım işi ile ilgili 2007 yılından itibaren Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan ÜFE genel endeksi oranında yükleniciye fiyat artışı uygulanır” hükmünün konulduğu anlaşılmaktadır. Bu hükme göre, yıllara sari olan söz konusu hizmet alım işinde Devlet İstatistik Enstitüsü Üretici Fiyat Endeksinin uygulanarak ihale bedelinin artırılmasında sözleşme hukukuna aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Yıllara sari olan söz konusu hizmet alım işinde Devlet İstatistik Enstitüsü Üretici Fiyat Endeksinin uygulanarak ihale bedelinin artırılmasında sözleşme hukukuna aykırı bir husus bulunmadığı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşmede fiyat farkı ödenmeyeceği hükmü bulunan bir ihalede fiyat farkı ödenemeyeceği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İşçilere Ödenecek 1,5 kat daha fazla ücrete ilişkin şartname ve sözleşmedeki bu hüküm, müteahhit teklifini verirken işçilik maliyetini ona göre hesap etmesine yönelik bir husustur. Ödenecek fiyat farklarıyla ilişkisi olmadığı hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Fiilen ödenen ücretteki artışla buna bağlı olarak işveren payında meydana gelen artışın, kararname ve sözleşme hükümlerine göre fiyat farkı olarak ödenmesi mümkün değildir. (Yeni fiyat farkı kararnamesi ile bu uygulama değişmiştir.)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İş programındaki Mayıs ayı ödeneğine ilişkin hak ediş Haziran ayında düzenlenecek ve fiyat farkı hesabında güncel indeks olarak Mayıs ayı indeksi (hak edişin düzenlendiği tarihin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait indeks) alınacağı hk. (YENİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ İLE UYGULAMA DEĞİŞMİŞTİR.)

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İhale ve mal teslim tarihlerindeki bayi satış fiyatı olarak EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketinin bayi satış fiyatının ortalaması alınması gerekirken, tek akaryakıt dağıtım şirketinin fiyatlarının baz alınması mevzuata aykırılık teşkil ettiği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İdari şartnamede belirtilmediği halde sözleşme tasarısında a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayıları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde ağırlık oranı temsil katsayıları belirlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği hk.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

Sözleşme sürecinin fiyat farkı ödenebileceğine ilişkin gerekli yasal altyapıyı tamamlayan Kamu ihale Tebliğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce tamamlanmış olması, ihale dokümanında fiyat farkının Bakanlar Kurulunun 24.12.2002 tarih ve 2002/5038 sayılı Kararına istinaden verileceğinin hüküm altına alınmış olması, sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaması ve 2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların 6 ncı maddesinde yer alan hükmün sözleşmede yer almaması nedeniyle ödenen fiyat farkı ödemeleri mevzuata uygundur.

Lütfen giriş yapın veya abone olun.

İstatistikler


Bu ay eklenen içerik sayısı: 0
Toplam içerik: 464

    Vergi dairesinin banka  hesaplarınızdaki haczini  ödeme yapmadan kaldırmak mümkün.!